آواز غمكده تنهایی سلام.من علی هستم.معروف به غم زاده.در حد نوآموز، ویولن می زنم.البته گیتار هم می زنم.علاقه ی زیادی به خوانندگی دارم.و قراره به زودی فعالیت هایی هم در این زمینه انجام بدم.این وبلاگ برای علاقه مندان به خوانندگی و اونایی كه در این زمینه فعالیت هایی دارن ،ساختم.امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. علی غم زاده 09148034896 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com 2020-09-20T01:46:05+01:00 mihanblog.com دوست داشتن از مجید خراطها 2011-02-07T16:41:15+01:00 2011-02-07T16:41:15+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/130 علی غم زاده ببین همه هستی و مستیو عشقم و به پای تو باختمروزگار سردم رفتی و نیستی و تنهایی اومدهسوختم و ساختمحالا فقط یه چیز میخوام از توبذاری دست توی دستامخاطره هام ..بگو که سردی با همهدلت میاد دم رفتنهمیگی نیا دنبال منگفتم عشق من بمون پیش مندوست دارمنبمون پیش منرفتی و منو تنها گذاشتیمن موندم و عکسی که برام گذاشتیهر شب نگاه می کنم من به عکس تودلم تنگ شده واسه اون چشمایی که داشتیدلمو فقط میدم به توهر شب میبینم خواب توهمه دنیا رو گشتم نبود مثل توخانم ببخشید ...میزنی به گند تو دوست دارم رونگو برو تو رو نمیخوام ببین همه هستی و مستی
و عشقم و به پای تو باختم
روزگار سردم
رفتی و نیستی و تنهایی اومده
سوختم و ساختم
حالا فقط یه چیز میخوام از تو
بذاری دست توی دستام
خاطره هام ..

بگو که سردی با همه

دلت میاد دم رفتنه
میگی نیا دنبال من
گفتم عشق من
بمون پیش من
دوست دارمن
بمون پیش من

رفتی و منو تنها گذاشتی
من موندم و عکسی که برام گذاشتی
هر شب نگاه می کنم من به عکس تو
دلم تنگ شده واسه اون چشمایی که داشتی
دلمو فقط میدم به تو
هر شب میبینم خواب تو
همه دنیا رو گشتم نبود مثل تو
خانم ببخشید ...

میزنی به گند تو دوست دارم رو
نگو برو تو رو نمیخوام
دارم زجر میکشم عزیزم
دستم و تنها نذار گلم
بذار که فریاد بزنم میخوام بگم دوست دارم

دوست دارم
دوست دارم
دوست دارم
دوست دارم
دوست دارم

حرفام تموم شد
دیگه چیزی ندارم بگم
اگه منو نمیخوای
باشه از پیشت میرم
اما بدون بعد میام سراغتو میگیرم
تنهام گذاشتی
ولی بازم برات میمیرم
کاش بدونی بی کسی
چی به روزمن آورد
اینهمه بی مهری هات
تو رو از یادم نبرد]]>
دوست دارم از مجید خراطها 2011-02-07T16:40:13+01:00 2011-02-07T16:40:13+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/129 علی غم زاده بهم میگن ساده نباش دوست ندارهبهم میگن دست تو دست غریبه ها میذارهبهم میگن که تو منو بازیچه کردیمیگن یه روز میری و بر نمیگردینمیدونن عشق منیغرورم و نمیشکنیآسمونم زمین بیادبدون فقط مال منیبگو تو هم دوسم داریبگو تو هم دوسم داریمحرم رو زخمام میذارینذار از دوریت بمیرمنگو که تنهام میذاریبگو که سردی با همهدوسم داری یه عا لمهنذار بگن بازیچتمبذار بگن دوسم دارینه نه نذار که عشق منو تورنگ جدایی بگیرهنمیذارم یه بی وفاعشقم و از من بگیره
بهم میگن ساده نباش دوست نداره
بهم میگن دست تو دست غریبه ها میذاره
بهم میگن که تو منو بازیچه کردی
میگن یه روز میری و بر نمیگردی

نمیدونن عشق منی
غرورم و نمیشکنی
آسمونم زمین بیاد
بدون فقط مال منی
بگو تو هم دوسم داری
بگو تو هم دوسم داری

محرم رو زخمام میذاری

نذار از دوریت بمیرم
نگو که تنهام میذاری


بگو که سردی با همه
دوسم داری یه عا لمه

نذار بگن بازیچتم
بذار بگن دوسم داری
نه نه
نذار که عشق منو تو
رنگ جدایی بگیره
نمیذارم یه بی وفا
عشقم و از من بگیره

]]>
دلیل رفتن از مجید خراطها 2011-02-07T16:38:58+01:00 2011-02-07T16:38:58+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/128 علی غم زاده نه باورم نمیشه کهتو منو از یاد ببریتولدم شد بی وفا از تو نیومد خبریچشمای من خشک شد به درحالا کی بی وفا ترهبال و پرش دادم ولیدیگه واسم نمی پرهاینو بدون دستای منگرمی دستاتو می خوادتورو به عشقمون قسم اون روزارم یادت بیادحتی دیگه خدامونم حتی دیگه خدامونم به داد ما نمی رسهگریه نکن که دستمونبه دست هم نمی رسهتورو خدا بهش بگینصبر منم سر اومدهخدا به من بگو چراخوشی به من نیومدهبهش بگین سراغشواز کس و ناکس میگیرمبهش بگین اگه نیادتو انتظارش میمیرمآخه چرا نگاه اون چنگی به دل نمیزنهمیگن یکی تو قلبشهجونمو آتیش نه باورم نمیشه که
تو منو از یاد ببری
تولدم شد بی وفا
از تو نیومد خبری
چشمای من خشک شد به در
حالا کی بی وفا تره
بال و پرش دادم ولی
دیگه واسم نمی پره
اینو بدون دستای من
گرمی دستاتو می خواد
تورو به عشقمون قسم
اون روزارم یادت بیاد
حتی دیگه خدامونم
حتی دیگه خدامونم
به داد ما نمی رسه
گریه نکن که دستمون
به دست هم نمی رسه
تورو خدا بهش بگین
صبر منم سر اومده
خدا به من بگو چرا
خوشی به من نیومده
بهش بگین سراغشو
از کس و ناکس میگیرم
بهش بگین اگه نیاد
تو انتظارش میمیرم
آخه چرا نگاه اون
چنگی به دل نمیزنه
میگن یکی تو قلبشه
جونمو آتیش میزنه
فقط خدا ازت می خوام
دست تویه دستاش بذارم
جز آرزویه دیدنیش
هیچ آرزوی ندارم
بازم میگم دوست دارم
کاش عشقمون جون بگیره
برگرد بیا به کلبمون
تا سرو سامون بگیره

]]>
قسمت از مجید خراطها 2011-02-07T16:37:09+01:00 2011-02-07T16:37:09+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/127 علی غم زاده خودت میدونی میدونم دلیل رفتنت چی بوداما میتونستی نری چرا میگی قسمت نبوداگه قسمت چرا تو موندیخدا چرا مارو بهم رسوندیاگه میدونستی یه روزی میری چرا روزا رو تا اینجا کشوندیچرا روزا رو تا اینجا کشوندیچی بودم چی شدم به خاطر توولی پشت دلم رو خالی کردیحالا اسمت میاد گریم میگیره نمیدونی که با دلم چه کردیاگه در حق تو خوبی نکردمام(اما)بدون که خالی بود دستای سردمولی من در عوض هرچی که بودمبا احساسات تو بازی نکردمبا احساسات تو بازی نکردم خودت میدونی میدونم دلیل رفتنت چی بود
اما میتونستی نری چرا میگی قسمت نبود
اگه قسمت چرا تو موندی
خدا چرا مارو بهم رسوندی
اگه میدونستی یه روزی میری
چرا روزا رو تا اینجا کشوندی
چرا روزا رو تا اینجا کشوندی
چی بودم چی شدم به خاطر تو
ولی پشت دلم رو خالی کردی
حالا اسمت میاد گریم میگیره
نمیدونی که با دلم چه کردی
اگه در حق تو خوبی نکردم
ام(اما)بدون که خالی بود دستای سردم
ولی من در عوض هرچی که بودم
با احساسات تو بازی نکردم
با احساسات تو بازی نکردم

]]>
وطنم از سالار عقیلی 2011-02-06T07:50:39+01:00 2011-02-06T07:50:39+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/126 علی غم زاده نام جاوید وطن           صبح امید وطن جلوه كن در آسمان    همچو مهر جاودان وطن ای هستی من     شور و سرمستی من جلوه كن در آسمان     همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم       كه هم آواز تو منم همه جان و تنم        وطنم وطنم وطنم بشنو سوز سخنم      كه نوا گر این چمنم همه جان و تنم    &nb نام جاوید وطن           صبح امید وطن

جلوه كن در آسمان    همچو مهر جاودان

وطن ای هستی من     شور و سرمستی من

جلوه كن در آسمان     همچو مهر جاودان

بشنو سوز سخنم       كه هم آواز تو منم

همه جان و تنم        وطنم وطنم وطنم

بشنو سوز سخنم      كه نوا گر این چمنم

همه جان و تنم         وطنم وطنم

همه با یك نام ونشان    به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با یك نام ونشان    به تفاوت هر رنگ و زبان

 

همه شاد و خوش و نغمه زنان     زصلابت ایران جوان

زصلابت ایران جوان................. زصلابت ایران جوان

بشنو سوز سخنم كه        هم آواز تو منم

همه جان و تنم             وطنم وطنم وطنم

 

همه با یك نام ونشان    به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با یك نام ونشان    به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه زنان    زصلابت ایران جوان

زصلابت ایران جوان.......... زصلابت ایران جوان

 

بشنو سوز سخنم              كه نوا گر این چمنم

همه جان و تنم              وطنم وطنم وطنم

 

]]>
سفر برای وطن از محمد نوری 2011-02-05T20:29:30+01:00 2011-02-05T20:29:30+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/125 علی غم زاده ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم   چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاکستر قله ها چه خطرها کرده ایم   چه خطرها کرده ایم   ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم   رنج دوران برده ایم ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم   خون دلها خورده ایم   لالالالالا ... لالالالالا...لالالالالا...   ما برای بوییدن بوی گل نسترن چه سفرها كرده ایم    چه سفرها كرده ایم ما برای نوشیدن شورابه ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم 

 چه سفرها کرده ایم

ما برای بوسیدن خاکستر قله ها چه خطرها کرده ایم

  چه خطرها کرده ایم

 

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم 

 رنج دوران برده ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم

  خون دلها خورده ایم

 

لالالالالا ... لالالالالا...لالالالالا...

 

ما برای بوییدن بوی گل نسترن چه سفرها كرده ایم  

 چه سفرها كرده ایم

ما برای نوشیدن شورابه های كویر چه خطر ها كرده ایم

  چه خطر ها كرده ایم

 

ما برا ی خواندن این قصه عشقه به خاك رنج دوران برده ایم

رنج دوران برده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشقه پاك خون دلها خورده ایم  

 خون دلها خورده ایم

لالالالالا ... لالالالالا...لالالالالا...

 

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم 

 چه سفرها کرده ایم

ما برای بوسیدن خاکستر قله ها چه خطرها کرده ایم

   چه خطرها کرده ایم

 

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم

  رنج دوران برده ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم

   خون دلها خورده ایم

 

لالالالالا ... لالالالالا...لالالالالا...

 

ایران ایران............

 

]]>
سرزمین محبوب من از محمد نوری 2011-02-04T20:02:29+01:00 2011-02-04T20:02:29+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/124 علی غم زاده ای عزیزترین عزیزانای سرودی عاشقانهسرزمین محبوب منشعر پاک لاله هاییلاله هایی جاودانهسرزمین محبوب منتو امید بودن مناز بهارانت بهایمبا صدای بودن تواز سکوت خود رهایمبا صدای بودن تواز سکوت خود رهایممن به شوق آسمانتپر پرواز می گشایمحتی با بال شکستهای همیشه بودنِ منبا نامِ پاکِ تو بودنروح و جانم به تو بستهچه غم از طوفان دریاتا تویی تنها کرانهتو همان صدای جاویدماندنی ترین ترانهتو همان صدای جاویدماندنی ترین ترانهبی خزان بادا بهارتهمه ی هستی نثارتسرزمین محبوب منتو طلوع بی غروبیشاد و تابان روزِگارتسرزمین م ای عزیزترین عزیزان
ای سرودی عاشقانه
سرزمین محبوب من
شعر پاک لاله هایی
لاله هایی جاودانه
سرزمین محبوب من
تو امید بودن من
از بهارانت بهایم
با صدای بودن تو
از سکوت خود رهایم
با صدای بودن تو
از سکوت خود رهایم

من به شوق آسمانت
پر پرواز می گشایم
حتی با بال شکسته
ای همیشه بودنِ من
با نامِ پاکِ تو بودن
روح و جانم به تو بسته
چه غم از طوفان دریا
تا تویی تنها کرانه
تو همان صدای جاوید
ماندنی ترین ترانه
تو همان صدای جاوید
ماندنی ترین ترانه

بی خزان بادا بهارت
همه ی هستی نثارت
سرزمین محبوب من
تو طلوع بی غروبی
شاد و تابان روزِگارت
سرزمین محبوب من
باران باران کن وجودم
من کویری بی قرارم
تشنه ی فریاد بودن
تا تو باشی در کنارم
تشنه ی فریاد بودن
تا تو باشی در کنارم

سرزمین محبوب من
ایران
ای عشق جاویدان
ایران خوب من
ایران

]]>
علی غم زاده...................................... 2011-01-29T23:51:39+01:00 2011-01-29T23:51:39+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/123 علی غم زاده سلام دوستان گل و بلبل. شاید چند روزی من نباشم درگیر كارای ضبط هستم.   وای تا حالا این همه فشار یه جا نكشیده بودم. تعریف از خود نباشه،صدام بد نیست. پیش هر كی كه خوندم از استاد گرفته تا شاگرد بهم گفتن كه محشره. یه جورایی با حمایت اونا هم بود كه علی غم زاده به وجود اومد. جا داره كه از همشون تشكر كنم. اولین آهنگی كه دراومد رو می زارم تو وبلاگ تا دانلود كنید.خودتون مقایسه كنید. متن های ترانه ها رو خودم نوشتم.البته ماشالله استعدادم تو شاعری بد نیستا. آهنگام در بیاد بهتون ثابت میشه. ساخ سلام دوستان گل و بلبل.

شاید چند روزی من نباشم درگیر كارای ضبط هستم.

 

وای تا حالا این همه فشار یه جا نكشیده بودم.

تعریف از خود نباشه،صدام بد نیست.

پیش هر كی كه خوندم از استاد گرفته تا شاگرد بهم گفتن كه محشره.

یه جورایی با حمایت اونا هم بود كه علی غم زاده به وجود اومد.

جا داره كه از همشون تشكر كنم.

اولین آهنگی كه دراومد رو می زارم تو وبلاگ تا دانلود كنید.خودتون مقایسه كنید.

متن های ترانه ها رو خودم نوشتم.البته ماشالله استعدادم تو شاعری بد نیستا.

آهنگام در بیاد بهتون ثابت میشه.

ساختن  یه آهنگ كه با متن جور باشه.یا برعكس یه متنی باشه كه با آهنگی كه انتخاب كردیم جور باشه.خیلی سخته.

گیر آوردن استودیو. البته استودیویی كه با اخلاق من جور باشه.......)با هر آدمی حال نمی كنیم.

جور كردن پول ، كه متاسفانه كمبود داریم.

خلاصه همه زندگیمون ریخته بهم.

اولین آهنگم قراره كه اسمش باشه دلتنگی.متنش آماده هست.آهنگشم یه جورایی حل كردیم.

یه آهنگ با سبك تقریبا لایت. خیلی باحال شد.البته واسه دوستداران سبك لایت.

آثاری از رپ تو كارام نیست.اینو گفتم كه فكر نكنید رپر هستم.

به زودی منتظر علی غم زاده باشید.

 

]]>
اشكی برام نمونده از مهستی 2011-01-29T23:47:10+01:00 2011-01-29T23:47:10+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/122 علی غم زاده غم داره قلبه من تو سینه داغون میکنهاشک من دامنم رو ستاره بارون میکنهبس که گریه کردم اشکی برام نموندهقلبه نا امیدم حالا تنها موندهای خدا کاسه ی صبرم سزراومدشب شد و دوباره یارم نیومدولی افسوسدله من خواب ندارهمیشینم تا یکی پیغوم بیارهبسکه گریه کردم.........................
غم داره قلبه من تو سینه داغون میکنه
اشک من دامنم رو ستاره بارون میکنه
بس که گریه کردم اشکی برام نمونده
قلبه نا امیدم حالا تنها مونده
ای خدا کاسه ی صبرم سزراومد
شب شد و دوباره یارم نیومد
ولی افسوس
دله من خواب نداره
میشینم تا یکی پیغوم بیاره
بسکه گریه کردم.........................

]]>
پیمانه از مهستی 2011-01-29T23:46:08+01:00 2011-01-29T23:46:08+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/121 علی غم زاده دلم میخواد بازم بیای به این خونه سر بزنی عزیز من خدا كنه كه حلقه بر در بزنیبا اون نگاه گرم خود بازم بگی دوست دارم به قلب ناباور من یه مهر باور بزنی یه مهر باور بزنی حالا كه میمیرم برات با دست مهربونیاتسازدلمو برداری به سیم آخر بزنی به سیم آخر بزنی از این همه بهونه خدا كنی رها شی از این همه بهونه خدا كنی رها شی چی میشه كه باز دوباره همونی كه بودی باشیچی میشه كه باز دوباره همونی كه بودی باشیدلم میخواد بازم بشم پیمونه شراب تو دلم میخواد بازم بشم پیمونه شراب تو شاید تو میخونه تو لبی به ساغر بزنی لبی دلم میخواد بازم بیای به این خونه سر بزنی عزیز من خدا كنه كه حلقه بر در بزنی

با اون نگاه گرم خود بازم بگی دوست دارم
به قلب ناباور من یه مهر باور بزنی
یه مهر باور بزنی

حالا كه میمیرم برات با دست مهربونیات
سازدلمو برداری به سیم آخر بزنی
به سیم آخر بزنی


از این همه بهونه خدا كنی رها شی
از این همه بهونه خدا كنی رها شی
چی میشه كه باز دوباره همونی كه بودی باشی
چی میشه كه باز دوباره همونی كه بودی باشی

دلم میخواد بازم بشم پیمونه شراب تو
دلم میخواد بازم بشم پیمونه شراب تو

شاید تو میخونه تو لبی به ساغر بزنی
لبی به ساغر بزنی

حالا كه میمیرم برات با دست مهربونیات
یاد دلمو برداری به سیم آخر بزنی
به سیم آخر بزنی


كبوترای آسمون پر میكشن به خونشون
كبوترای آسمون پر میكشن به خونشون

كاشكی به سوی آشیون تو هم یه روز سر بزنی
برای هم خونه باشیم رفیق میخونه باشیم
ساز دلت رو برداری نوای دیگر بزنی
نوای دیگر بزنی


دلم میخواد بازم بیای به این خونه سر بزنی
عزیز من خدا كنه كه حلقه بر در بزنی

با اون نگاه گرم خود بازم بگی دوست دارم
به قلب ناباور من یه مهر باور بزنی
یه مهر باور بزنی

حالا كه میمیرم برات با دست مهربونیات
ساز دلمو برداری به سیم آخر بزنی
به سیم آخر بزنی
به سیم آخر بزنی

]]>
الهی بمونی از مهستی 2011-01-29T23:45:02+01:00 2011-01-29T23:45:02+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/120 علی غم زاده به شهر و دیاری ببر تو مراکه نور خدا باشه و منو تونباشه به دلها نشونه ی غمامید و صفا باشه و من و توبریم اونجا که عشقو مستی خطا نباشهتو سینه ها جای محبت ریا نباشهبه غیر خدا که مهربونهنمیخوام دله دیگه بدونهتو باوفای تو باصفائیاز این خسته دل پروا مکنمرا بیش از این رسوا مکنالهی بمونی با مهربونیجدائی نگیری قدرم بدونی که دنیا نداره وفائیبمون بر سر پیمونه منتو بازی نکن با جونه منکه دنیا سرابه نقش برآبهدوروزه جوونی مثله حبابهنیارزه به یکدم جدائیبه شهر و دیاری ببر تو مرا................. به شهر و دیاری ببر تو مرا
که نور خدا باشه و منو تو
نباشه به دلها نشونه ی غم
امید و صفا باشه و من و تو
بریم اونجا که عشقو مستی خطا نباشه
تو سینه ها جای محبت ریا نباشه
به غیر خدا که مهربونه
نمیخوام دله دیگه بدونه
تو باوفای تو باصفائی
از این خسته دل پروا مکن
مرا بیش از این رسوا مکن
الهی بمونی با مهربونی
جدائی نگیری قدرم بدونی که دنیا نداره وفائی
بمون بر سر پیمونه من
تو بازی نکن با جونه من
که دنیا سرابه نقش برآبه
دوروزه جوونی مثله حبابه
نیارزه به یکدم جدائی
به شهر و دیاری ببر تو مرا.................

]]>
مستی از مهستی 2011-01-29T23:43:30+01:00 2011-01-29T23:43:30+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/119 علی غم زاده مستی هم درد منو دیگه دوا نمی كنهغم با من زاده شده منو رها نمیكنه منو رها نمیكنه،منو رها نمیكنه شب كه از راه میرسه غربتم باهاش میاد توی كوچه های شب با صدای پاش میاد من غمای كهنمو بر می دارم كه توی میخونه ها جا بزارم می بینم یكی می یاد از میخونه زیر لب مستونه آواز می خونه مستی هم درد منو دیگه دوا نمیكنه غم با من زاده شده منو رها نمیكنه منو رها نمیكنه ، منو رها نمیكنه گرمی مستی میاد توی رگهای تنم می بینم دل می خواد با یكی حرف بزنهكی میاد به حرفای من گوش بده آخه من غریبه هستم با همه یكی آشنا میاد

مستی هم درد منو دیگه دوا نمی كنه
غم با من زاده شده منو رها نمیكنه
منو رها نمیكنه،منو رها نمیكنه

شب كه از راه میرسه
غربتم باهاش میاد
توی كوچه های شب
با صدای پاش میاد

من غمای كهنمو بر می دارم
كه توی میخونه ها جا بزارم

می بینم یكی می یاد از میخونه
زیر لب مستونه آواز می خونه

مستی هم درد منو دیگه دوا نمیكنه
غم با من زاده شده منو رها نمیكنه
منو رها نمیكنه ، منو رها نمیكنه

گرمی مستی میاد توی رگهای تنم
می بینم دل می خواد با یكی حرف بزنه

كی میاد به حرفای من گوش بده
آخه من غریبه هستم با همه

یكی آشنا میاد به چشم من
ولی از بخت بدم اونم غمه
ولی از بخت بدم اونم غمه

مستی هم درد منو دیگه دوا نمیكنه
غم با من زاده شده منو رها نمیكنه
منو رها نمیكنه ، منو رها نمیكنه

خسته از تركی كه بود
خسته از تركی كه هست
راه میفتم كه برم
مثل هر شب مست مست

باز دلم مثل همیشه خالیه
باز دلم گریه تنهایی می خواد

بر میگردم تا ببینم كسی نیست
میبینم غم داره دنبالم میاد
میبینم غم داره دنبالم میاد

مستی هم درد منو دیگه دوا نمیكنه
غم با من زاده شده منو رها نمیكنه
منو رها نمیكنه ، منو رها نمیكنه

]]>
دل شیطون از مهستی 2011-01-29T23:42:08+01:00 2011-01-29T23:42:08+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/118 علی غم زاده از وقتی كه تو رو دیدم دل تو دلم نمونده مرغ دلم عاشق شده و همش تو سینه خونده هواش فقط هوای تو منو دنبالت كشونده تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه همش زیر سر این دل شیطون و بلامه تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه همش زیر سر این شیطون دل بلامه ای آشنای من چرا ،چشمامو گریون میكنی با غریبه میری و اشكامو بارون میكنی اینقده بی مهری نكن دلمو تو پر خون میكنی تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه همش زیر سر این دل شیطون و بلامه تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه همش زیر سر این شیطون دل بلامهمی خوا م عزیز من باشی،یار و رفی از وقتی كه تو رو دیدم دل تو دلم نمونده
مرغ دلم عاشق شده و همش تو سینه خونده
هواش فقط هوای تو منو دنبالت كشونده

تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این دل شیطون و بلامه
تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این شیطون دل بلامه


ای آشنای من چرا ،چشمامو گریون میكنی
با غریبه میری و اشكامو بارون میكنی
اینقده بی مهری نكن دلمو تو پر خون میكنی

تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این دل شیطون و بلامه
تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این شیطون دل بلامه


می خوا م عزیز من باشی،یار و رفیق من باشی
منم مریض عشق تو،می خوام طبیب من باشی
بزار كه مال تو باشم ،من پر و بال تو باشم
تموم لحظه های عمر ،فكر و خیال تو باشم

عاشقتم دوستت دارم ، به دوریت دل ندارم
اگه یه روز یارم بشی ، جون سر راهت می ذارم

تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این دل شیطون و بلامه
تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این شیطون دل بلامه


از وقتی كه تو رو دیدم دل تو دلم نمونده
مرغ دلم عاشق شده و همش تو سینه خونده
هواش فقط هوای تو منو دنبالت كشونده

تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این دل شیطون و بلامه
تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این شیطون دل بلامه


ای آشنای من چرا ،چشمامو گریون میكنی
با غریبه میری و اشكامو بارون میكنی
اینقده بی مهری نكن دلمو تو پر خون میكنی

تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این دل شیطون و بلامه
تقصیر این چشامه، نگاه بی حیامه
همش زیر سر این شیطون دل بلامه

]]>
حقیقت از مهستی 2011-01-29T23:41:14+01:00 2011-01-29T23:41:14+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/117 علی غم زاده هرکی باحقیقتهتودلش محبتههرکی با یه قلب پاکعاشق رفاقتهمثل من همیشه تنها میمونههمچو شبگردی توشبها میمونهخوش بحالت که تو بی محبتیبردی از یاد منومثل طوفان اومدی گذشتی ودادی بر باد منوتو منو شکستی افرین به توبا همه نشستی آفرین به توتو با من عهد وفا رو بستی و خودتم گسستی آفرین به تو هرکی باحقیقته
تودلش محبته
هرکی با یه قلب پاک
عاشق رفاقته
مثل من همیشه تنها میمونه
همچو شبگردی توشبها میمونه


خوش بحالت که تو بی محبتی
بردی از یاد منو
مثل طوفان اومدی گذشتی و
دادی بر باد منو


تو منو شکستی افرین به تو
با همه نشستی آفرین به تو
تو با من عهد وفا رو بستی و
خودتم گسستی آفرین به تو

]]>
اسیر از مهستی 2011-01-29T07:01:08+01:00 2011-01-29T07:01:08+01:00 tag:http://sazosokhan.mihanblog.com/post/116 علی غم زاده از نگاهت عاقبت رخ بردم همه نامه هاتو سوزوندمپر دادم قناری های خسته رو توی باغچه گلا رو خشكوندم می دونستم كه اسیری می دونستم داری میری می دونستم داری میریگفتی كه سپر بلاتم هر جایی بری باهاتمهمسفر با لحظه هاتم می دونستم مرغك وحشی من روز و شب شوق پریدن داشتی می دونستم تو بهار عشقمون قصد از ریشه بریدن داشتی می دونستم كه اسیری می دونستم داری میری می دونستم داری میریحالا كه هستی اسیر د یگری توی قلبت منو فریاد نكن دیگه ای رفیق نیمه راه من از منو گذشته هام یاد نكنمی دونستم كه اسیری می دونستم داری میری م از نگاهت عاقبت رخ بردم
همه نامه هاتو سوزوندم
پر دادم قناری های خسته رو
توی باغچه گلا رو خشكوندم

می دونستم كه اسیری
می دونستم داری میری
می دونستم داری میری

گفتی كه سپر بلاتم
هر جایی بری باهاتم
همسفر با لحظه هاتم

می دونستم مرغك وحشی من
روز و شب شوق پریدن داشتی
می دونستم تو بهار عشقمون
قصد از ریشه بریدن داشتی

می دونستم كه اسیری
می دونستم داری میری
می دونستم داری میری

حالا كه هستی اسیر د یگری
توی قلبت منو فریاد نكن
دیگه ای رفیق نیمه راه من
از منو گذشته هام یاد نكن

می دونستم كه اسیری
می دونستم داری میری
می دونستم داری میری

از نگاهت عاقبت رخ بردم
همه نامه هاتو سوزوندم
پر دادم قناری های خسته رو
توی باغچه گلا رو خشكوندم

می دونستم كه اسیری
می دونستم داری میری
می دونستم داری میری

گفتی كه سپر بلاتم
هر جایی بری باهاتم
همسفر با لحظه هاتم

]]>